fbpx
Odpiramo kliniko na Litostrojski v stolpnici Peca!

Splošni pogoji in pravila – Kartica PAKET 10 TESTIRANJ

I. Uvod

Splošna pravila in pogoji določajo pravice in omejitve uporabnikov kot tudi odnos med kupci, imetniki in uporabniki. Spletna stran www.nyd.care, www.testiraj.si, www.testiraj.se je blagovna znamka, ki je last podjetja NYD d.o.o. Izdajatelj Kartice PAKET 10 TESTIRANJ (v nadaljnjem besedilu »kartica« ali »Kartica PAKET 10 TESTIRANJ«) je podjetje NYD d.o.o., Prešernova cesta 19, 1000 Ljubljana.

Z obiskom spletnih strani in nakupom kot tudi uporabo produktov pod imenom NYD, testiraj.si, testiraj,se, NYD.care ali OK Medical, kupci in uporabniki soglašajo in sprejemajo te Splošne pogoje in pravila. Odgovornost kupca in uporabnika je, da se predhodno z njimi seznani in se jih v celoti brez izjem pridržuje. V primeru, da kupec ni uporabnik produkta Kartica PAKET 10 TESTIRANJ, je pozvan, da uporabnika seznani z vsebino teh splošnih pogojev in pravil.

Ti splošni pogoji  in vsi pravilniki ali dokumenti, do katerih je tukaj zagotovljena povezava (v nadaljevanju “splošni pogoji”), veljajo za vsa naročila prek www.testiraj.si, www.testiraj.sewww.ok-medical.si, www.nyd.care, mobilnih spletnih mest in aplikacij v lasti in/ali upravljanju družbe NYD d.o.o. in/ali drugih pravnih oseb znotraj skupine podjetij NYD, če na zadevnem spletnem mestu (v nadaljevanju “spletna mesta”) ni navedeno drugače. Družba NYD d.o.o.  in/ali druga podjetja znotraj skupine podjetij NYD bodo v nadaljevanju imenovana “NYDi”/mi/nas/naš”.

II. Pojmovnik

Produkt Kartica PAKET 10 TESTIRANJ – je posamezen izdelek oziroma kartica iz programa »NYD PAKET«, ki je sestavljena iz 10 bonov. Posamezni bon  se lahko unovči za nakup storitev testiranj – hitri antigenski test (HAGT), med katerimi lahko izbira kupec. Kupec z nakupom pridobi pravico za uporabo točno določenih storitev – hitro antigensko testiranje (HAGT) za katere boni veljajo pri NYD d.o.o. Kartica PAKET 10 TESTIRANJ je plačilno sredstvo v plastični ali elektronski obliki, opremljena z 10 boni, ki se uporabljajo za plačilo storitev na prodajniih mestih oziroma NYD točkah.

Ponudnik – je poslovni partner organizatorja ali organizator, ki ponuja določeno blago ali izvaja določene storitve, kot izhaja iz opisa na spletni strani oziroma teh splošnih pogojev.

Bon ali kartica – je plačilno sredstvo za storitev testiranja HAGT in obstaja v obliki plastične kartice. Veljavni so le originalni izvodi, ki jih je izdalo podjetje NYD d.o.o. in ki so opremljeni z ustreznimi kodami oziroma simboli za aktivacijo.

Uporabnik – je oseba, ki storitev dejansko koristi, uporablja.

Kupec – je pravna ali fizična oseba, ki je produkt kupila ali prejela.

III. Definicija storitev, produktov in odgovornosti

Tiskane kartice so ažurirane skladno z možnostmi organizatorja. Ponudba na spletni strani je redno ažurirana skladno s spremembami ponudbe. Uporabnik je pred izkoriščenjem kartice dolžan ponudbo predhodno preveriti na spletni strani. Organizator ne prevzema odgovornosti za posredovanje nepopolnih ali nepravilnih podatkov s strani uporabnika oziroma kupca. Uporabnik oziroma kupec odgovarjata za pravilnost ter resničnost posredovanih podatkov.

Produkti Kartica PAKET 10 TESTIRANJ so izdani v omejeni količini. Organizator se zavezuje izpolniti vsako naročilo produkta Kartica PAKET 10 TESTIRANJ s strani kupca v okviru razpoložljivih zalog. Za nerazpoložljivost produkta Kartico PAKET 10 TESTIRANJ organizator ne odgovarja. Kupec se odreka slehernemu zahtevku zaradi nerazpoložljivosti.

Uporabnik in kupec soglašata in razumeta, da sta za ravnanje z Kartico PAKET 10 TESTIIRANJ in boni v celoti odgovorna sama. Izguba, poškodba ali kraja bonov je v celoti odgovornost uporabnika ali kupca. Organizator ni odgovoren za morebitne zlorabe bonov in ni dolžan preverjati identitete kupca. Če izgubite PAKET 10 TESTIIRANJ, vam ne pripada pravica do zamenjave. V primeru poškodovane kartice na mestu kode bona, lahko imetnik kljub temu opravi nakup, vendar mora biti koda bona čitljiva, da jo organizator lahko preluknja ali zabeleži vnovčenje bona. Za izgubo Kartice PAKET 10 TESTIRANJ in vso morebitno nastalo škodo, ki nastane z neupravičenim razpolaganjem s kartico ter neupravičenim črpanjem dobroimetja na kartici, izdajatelj oziroma organizator ne odgovarja.

Kartica PAKET 10 TESTIRANJ ni imenska in je prenosljiva. Novi imetnik s prenosom pravic kartice pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik. Izdajatelj oziroma organizator Kartice PAKET 10 TESTIRANJ ni dolžan preverjati identitete posameznika za koriščenje oziroma uporabo kartice PAKET 10 TESTIRANJ in ne odgovarja za morebitne zlorabe Kartice PAKET 10 TESTIRANJ.

Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo povzročile naravne ali druge nesreče ali druge okoliščine ali jo povzročijo tretje osebe na kakršen koli način ali obliki.

IV. Uporaba bonov

Kartico PAKET 10 TESTIRANJ lahko koristite na točkah NYD.

Pogoj za uporabo storitev je, da ima uporabnik veljaven bon ter sprejme ta splošna pravila in pogoje uporabe. Kartica PAKET 10 TESTIRANJ je veljavna do 01.06.2022. Aktivna postane takoj po nakupu. Neveljavna postane, ko izkoristite celotno dobroimetje oziroma bone (ni možno ponovno polnenje).

Uporabniki so dolžni pred uporabo Kartice PAKET 10 TESTIRANJ preveriti ključne informacije o koriščenju bona.

Ob predložitvi pri organizatorju veljavnega bona, uporabnik pridobi pravico za uporabo bona ter za koriščenje storitev, ki ga je možno pridobiti na podlagi posameznega bona.

Pri Kartici PAKET 10 TESTIRANJ je posamezen bon je mogoče koristiti le enkrat (ena storitev HAGT testiranja je en bon), če ni navedeno drugače. Ponudnik prevzame bon ob prvem in vsakem naslednjem obisku uporabnika, tako da preluknja vrednost bona na kartici ali zabeleži vnovčenje bona ob koriščenju storitve in če je potrebno, izda potrdilo o prevzemu oziroma uporabi.

Boni niso zamenljivi za denar, prav tako ni dovoljeno sprejemati kakršnega koli drugega plačila v zameno za bone.

Kartico PAKET 10 TESTIRANJ in bone je mogoče koristiti samo za storitev hitrih antigenskih testiranj (HAGT) pri organizatorju.

Kopiranje, reproduciranje ali poneverjanje je strogo prepovedano, predstavlja kaznivo dejanje in se kaznuje v skladu z veljavnimi zakoni Republike Slovenije. Vsa navedena dejanja oziroma kršitve bo organizator prijavil pristojnim državnim organom, posledice v celoti prevzema storilec.

V. Nakup Kartice PAKET 10 TESTIRANJ

Kartico PAKET 10 TESTIRANJ lahko kupite osebno v času obratovanja NYD točke na zadevnih prodajnih točkah (informacijski pult oziroma kiosk za kartice):

  • NYD točka: Ljubljana Koseze
  • NYD točka: Ljubljana Rudnik
  • OK Medical točka: Ljubljana Štepanjsko naselje

Cene so veljavne v trenutku nakupa s strani kupca in samo ob plačilu pod pogoji, opisanimi v nadaljevanju ali na prodajnem mestu. Organizator si pridržuje pravico do spremembe cene v času, ko je prodajno mesto zaprto. Cena ne vključuje DDV v kolikor ni specificirano drugače.

Cene so predstavljene kot redne cene, ki veljajo za nakup na prodajnem mestu, neodvisno od izbranega načina plačila.

Produkti Kartice PAKET 10 TESTIRANJ so dobavljeni po ceni, ki veljajo po cenikih in tarifah ob potrditvi naročila. Cene so izražene v evrih. Bon, ki je plačilno sredstvo ni predmet DDV. Od sklenitve kupoprodajne pogodbe dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za organizatorja kot za kupca.

V kolikor Kartico PAKET 10 TESTIRANJ kupite na info točki v enem izmed izbranih prodajnih mestih NYD, je vaš strošek nakupa enak denarni vrednosti akcijske cene paketa 10 HAGT testov, ki je naložena na kartico (dobroimetje).

VI. Načini plačila

Organizator omogoča naslednje načine plačila:

  • gotovinsko plačilo;
  • z nakazilom na račun (preko spletne banke ali s predračunom)
  • s plačilno oziroma kreditno kartico
  • s kriptovalutami
  • z Valu ali Mbills

Nekatere plačilne metode lahko vključujejo dodatne stroške plačilnega prometa, na kar pa organizator ne more vplivati. Tako na primer pri plačilu preko predračuna oz. spletne banke lahko banka dodatno zaračuna strošek plačila UPN naloga.

Produkt Kartica PAKET 10 TESTIRANJ je na voljo na različnih prodajnih mestih. V primeru nakupa na prodajnem mestu organizatorja, organizator kupcu izda račun za nakup Kartice PAKET 10 TESTIRANJ na trajnem mediju. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti organizatorja v osmih dneh od dneva prejema. Kasneje podani ugovori glede pravilnosti izdanih računov ne bodo upoštevani.

Vii. Intelektualna lastnina

NYD d.o.o. ali zadevni neodvisni lastniki si pridržujejo vse pravice, lastništvo in interese (vključno z avtorskimi pravicami, dizajnom, blagovnimi znamkami, patenti ali drugimi pravicami intelektualne lastnine) v vseh gradivih, ki so uporabljena na teh spletnih mestih, kar brez omejitev vključuje besedila, imena, dizajne izdelkov, logotipe, slike, grafike, videoposnetke in druga umetniška dela,  hkrati s kartico PAKET 10 TESTIRANJ  (v nadaljevanju imenovano “vsebina”). Nobenega dela vsebine spletnih mest ni mogoče razumeti tako, da daje kakršno koli licenco ali pravico do uporabe katere koli vsebine, ki je prikazana na spletnih mestih.

Brez omejitev lahko brskate po vsebini spletnih mest, vendar imate zgolj dovoljenje za prenos, ogled ali uporabo vsebine s spletnih mest za lastno osebno, nekomercialno rabo, če ohranite nedotaknjeno vsebino ter vsa obvestila o avtorskih pravicah in drugih pravicah. Poleg tega vas prosimo, da tovrstnim reprodukcijam dodate naslednje obvestilo: ©NYD. Vse pravice pridržane.

Razen v skladu z zgornjim dovoljenjem ne smete spreminjati, poustvarjati ali prilagajati spletnih mest ali njihove vsebine niti jih delno ali v celoti vključiti v katero koli drugo spletno mesto, spletno platformo ali podobno. Kakršna koli komercialna uporaba je prepovedana brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe NYD.

NYD,  kartica PAKET 10 TESTIRANJ in logotip NYD sta med drugim registrirani blagovni znamki družbe NYD d.o.o. Družba NYD d.o.o. spremlja uporabo blagovnih znamk in bo ustrezno ukrepala ob kakršnih koli oblikah kršitev pravic do intelektualne lastnine.    

VIII. Odveza odgovornosti

Ob ponovni dobavljivosti produkta Kartica PAKET 10 TESTIRANJ organizator ne jamči iste cene, kot jo je imel pred umikom iz prodaje.

Organizator si pridržuje pravico do tipkarskih napak. Organizator si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Organizator je oproščen določil o dostavi oziroma opravilu storitev v razmerah, na katere organizator ne more vplivati, npr. v primeru stavke ali v primeru višje sile.

IX. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoče oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

X. Končne določbe

Splošna pravila in pogoji stopijo v veljavo z dnem 18.10.2021 od objave dalje. Družba si pridržuje pravico kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeniti pričujoče Splošne pogoje in pravila.

Organizator spoštujeta veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Organizator in upravitelj se po vseh močeh trudita izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se lahko odda pisno naslov upravitelja ali preko e-poštnega naslova na info@nyd.care

Organizator se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški samega spora. Zato se organizator prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spor reši sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Če potrebujete dodatne informacije in odgovora niste našli na spletni strani, pošljite e-mail s svojim vprašanjem na info@nyd.care.

Ti splošni pogoji pričnejo veljati od dne 18.10.2021 dalje in veljajo do preklica.

Naroci se